Cookies

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na zariadeniach používateľa pomocou súborov cookie, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb poskytovaných elektronicky správcom, ktoré požaduje užívateľ.

I. Definície

1. Správca - znamená náš web, ktorý poskytuje elektronické služby a ukladá a pristupuje k informáciám na zariadeniach používateľa.

2. Súbory cookie - znamenajú údaje IT, najmä malé textové súbory, uložené a uložené v zariadeniach, prostredníctvom ktorých Používateľ používa webové stránky.

3. Súbory cookie správcu - znamenajú súbory cookie zverejnené správcom, ktoré súvisia s poskytovaním elektronických služieb správcom prostredníctvom webovej stránky.

4. Externé cookies - znamenajú cookies umiestnené partnermi správcu prostredníctvom webovej stránky webovej stránky.

5. Webové stránky - znamenajú webové stránky alebo aplikácie, na ktorých Správca prevádzkuje webové stránky.

6. Zariadenie - znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup na webovú stránku.

7. Užívateľ - znamená subjekt, pre ktorý je možné poskytovať elektronické služby alebo s ktorým možno uzavrieť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb.

II. Typy použitých súborov cookie

1. Súbory cookie, ktoré používa správca, sú pre zariadenie používateľa bezpečné. Nie je možné, aby sa do zariadení používateľov dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo malvér. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a prispôsobiť web jednotlivo každému používateľovi. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v zariadení a priradenú hodnotu.

2. Správca používa jeden typ súborov cookie:

Relačné cookies: sú uložené v zariadení používateľa a zostávajú v nich až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.

3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať ukladanie a prístup k súborom cookie na svojom zariadení. Ak použijete túto možnosť, bude použitie webovej stránky možné s výnimkou funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.

III. Účely, na ktoré sa používajú súbory cookie

1. Správca používa vlastné cookies na nasledujúce účely:

- autentifikácia používateľa na webových stránkach a zabezpečenie relácií používateľov na webových stránkach:

- správna konfigurácia vybraných funkcií webových stránok, umožňujúca najmä overenie autenticity relácie prehliadača;

- optimalizácia a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných Správcom.

IV. Možnosti určenia podmienok uloženia alebo prístupu pomocou súborov cookie

1. Užívateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie, pričom uvedie podmienky ich ukladania a prístupu k súborom cookie v zariadení používateľa. Zmeny nastavení uvedených v predchádzajúcej vete môže Užívateľ vykonať pomocou nastavení webového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia je možné meniť tak, aby blokovali automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo informovali o každom uložení cookies do zariadenia používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch narábania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

2. Užívateľ môže kedykoľvek vymazať cookies pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa.

3. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Služby.


    COPYRIGHT: www.tartakpolica.pl